Subscriu-te

L'informem que les seves dades seran tractades de conformitat a l'establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril relatiu a la protecció de les persones físiques amb relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el "Reglament"), per l'Hospital Clínic de Barcelona (en endavant "HCB"), amb CIF Q0802070C, i domicili a Barcelona, carrer Villarroel 170 amb la finalitat de rebre el present newsletter, incloent-hi l'enviament de comunicacions. Les seves dades seran conservades mentre sigui vigent la relació que vincula a ambdues parts així com un cop finalitzada la relació, durant el termini necessari per acomplir amb les disposicions legals.

Les seves dades no es cediran ni es realitzaran transferències internacionals de dades. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de protecciodades@clinic.cat.

Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir a través del correu electrònic protecciodades@clinic.cat. Així mateix l'informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació de l'HCB que consideri que vulnera els seus drets.
* indicates required